Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. 

Projektbeskrivning
Forskningsfokus för detta projekt är gräsmarker och hur de kan bidra till jordbruksproduktion genom bete och/eller foderproduktion. Naturliga och semi-naturliga gräsmarker är kända för att kunna hålla en mycket hög biologisk mångfald, men deras förmåga att upprätthålla ekologiska funktioner under perioder av förändrad markanvändning och förändrat klimat är mindre studerat. Vi söker en doktorand för att undersöka effekter av markanvändning och klimat på gräsmarksekosystem. De specifika forskningsfrågorna är relativt öppna inom detta projekt, varför vi vill att den sökande i en projektplan ska beskriva hur hon/han tänker sig att studera dessa samband. Exempel på samband att studera är avvägningar och samband mellan olika ekosystemtjänster som kan produceras inom en gräsmark, hur funktionell diversitet kan bidra till produktion av ekosystemtjänster eller hur klimat och markanvändning påverkar arters fenologi och därigenom generera ekosystemtjänster. Arbetet kommer ha en tydlig tvärvetenskaplig ansats och inkluderar samarbeten såväl inom som utanför Sverige. Detta projekt är en del av Bolincentrets klimatforskning: Bolincentret / RA7.

Förväntat startdatum är den 1 januari 2018 (förhandlingsbart).

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom landskapsekologi, naturgeografi, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap. 

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. 

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, erfarenhet av fältarbete, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet och intervjuer. Eftersom detta projekt är relativt öppet med avseende på specifika forskningsfrågor vill vi att den sökande ska skriva en projektplan, vilken ingår som en viktig del i bedömning av den sökande.

Huvudsakliga bedömningskriterier för denna doktorandanställning omfattar också kandidatens förmåga att bedriva fältarbete, designa fältexperiment, datainsamling och datasammanställningar, samt utföra statistiska analyser. Företräde kommer att ges till kandidater med stark bakgrund i landskapsekologi, fältvana, och erfarenhet av statistiska analyser och analyser i GIS. Kandidater måste vara självmotiverade, engagerade och entusiastiska för att arbeta med tvärvetenskaplig samverkansforskning inom området för denna tjänst. Avhandlingen kommer att skrivas på engelska.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Regina Lindborg, regina.lindborg@natgeo.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av HR-ansvarig Susanna Blåndman, susanna.blandman@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – vetenskapliga bakgrunden till projektet (inkl. referenser)
  – frågeställningar
  – metod
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-SU/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=3850&rmlang=SE