Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 140 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost.

Projektbeskrivning
Som del i det multidisciplinära Bolincentret för klimatforskning (Research Area 7) utlyser vi en doktorandanställning i skärningen mellan naturgeografi och biologisk mångfald. Det övergripande forskningsämnet är hydroklimatförändringar och hållbara ekosystemtjänster hos anlagda, återställda och naturliga våtmarker. Trots existerande trend att anlägga våtmarker i Sverige och på andra håll, har deras roll i att leverera ekosystemtjänster inte tidigare blivit grundligt utvärderad. Vi söker en doktorand som ska undersöka möjliga samband mellan våtmarkers hydrologiska status/näringsämnesstatus och deras biologiska mångfald. Sådana samband är nödvändiga i för att kvantifiera effekter av pågående och möjliga framtida hydroklimatförändringar. En viktig projektansats kommer att vara att kombinera och syntetisera stora hydrologiska och ekologiska dataset, samt identifiera korrelationer och möjliga prediktorer för våtmarkers biologiska mångfald (speciellt mångfalden av insekter), vilka kan användas för att undersöka effekter av pågående miljöförändringar. Arbetet kommer att innefatta både numerisk modellering, t ex som del i scenarioanalys och med hjälp av statistiska korrelationer, samt insamling av hydrologiska och biologiska data i fält.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom landskapsekologi, naturgeografi, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, erfarenhet av fältarbete, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet och intervjuer. Eftersom detta projekt är relativt öppet med avseende på specifika forskningsfrågor vill vi att den sökande ska skriva en projektplan, vilken ingår som en viktig del i bedömning av den sökande.

Huvudsakliga bedömningskriterier för denna doktorandanställning omfattar också kandidatens förmåga att oberoende sammanställa miljödata, utföra statistiska analyser och göra relevanta kvantitativa modelltolkningar. Preferens kommer att ges till kandidater som har bakgrund i geovetenskap, miljövetenskap, landskapsekologi och/ eller GIS. Kandidater måste vara självmotiverade, engagerade och entusiastiska inför att arbeta i ett stort tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Avhandlingen kommer att skrivas på engelska.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Jerker Jarsjö, tfn 076 205 86 73, jerker.jarsjo@natgeo.su.se, eller docent Andrew Frampton, tfn 08-674 75 92, andrew.frampton@natgeo.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av HR-ansvarig Susanna Blåndman, susanna.blandman@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan (ej mer än 2 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i utlysningen beskrivna forskningsområdet/projektet
  – hur du önskar utföra och slutföra projektet
  – vad som gör dig lämplig för projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmlang=SE&rmpage=job&rmjob=4069