Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. 

Projektbeskrivning
Vi söker en ny doktorand till vår grupp, för att bedöma historisk, nutida samt framtida stabilitet av Hardangerjøkulen i södra Norge, inom ett forskningssamarbete med University of Leeds. Glaciala landformer används allmänt för att tolka glacialdynamiska förändringar i tid och rum. Hur väl dessa landformer och deras inre uppbyggnad bevaras efter isavsmältningen beror till hög grad på faktorer som sluttningsprocesser, fluvial erosion, underliggande topografi, dödisavsmältning, morfologi samt sedimentens mekaniska egenskaper. Om landformsystem används för att tolka och rekonstruera glacialdynamiska förändringar är det viktigt att bestämma sedimentens struktur och mekaniska egenskaper i glaciärens förland. Dessa faktorer är betydelsefulla för bevarandepotentialen och för tolkningar av isens dynamik. Traditionella sedimentologiska metoder ger endast begränsad information om de glaciala landformernas interna struktur och kvalitativa bedömningar av de glaciala avlagringarnas mekaniska egenskaper. Dock kan seismiska undersökningar ge information om sedimentens struktur och mekaniska egenskaper som sedan kan jämföras med sedimentologiska och geomorfologiska fältdata.

Midtdalsbreen, en utlöparglaciär från Hardangerjøkulen i södra centrala Norge, har avsatt en serie med glaciala landformer med varierande bevarandegrad över tiden på grund av förändringar i glaciärdynamik som påverkat landformernas struktur och sedimentens mekaniska egenskaper. Med hjälp av metoder som refraktionsseismik och elektrisk resistivitet kommer data att samlas in från Midtdalsbreens förland med syftet att tolka de glaciala avlagringarnas strukturer, tjocklek och utbredning. Vidare kan seismisk ytvågsanalys ge möjlighet att bedöma den mekaniska hållfastheten hos sedimenten i landformerna. Insamling av sedimentologiska och geomorfologiska data från glaciärens förland kommer även att ske för jämförande studier med de data som erhållits från de seismiska undersökningarna. Seismiska, sedimentologiska och geomorfologiska data kommer att samlas in under minst två fältkampanjer i Finse, Norge.

Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med Dr Adam Booth och Dr Bill Murphy vid Universitetet i Leeds, Storbritannien med möjlighet att vistas i Leeds under en del av doktorandtiden, beroende på utfallet av externa forskningsansökningar. Dessutom kommer finansiering att sökas för doktorandens deltagande i kurser vid University Centre in Svalbard (UNIS) för att få en insikt i glaciologiska processer och fälttekniker.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, i geovetenskap, biologisk-geovetenskaplig, miljövetenskap eller annan relevant natur- eller teknikvetenskap.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Sökande med stark kvantitativ bakgrund, kännedom om geofysikaliska undersökningsmetoder och kunskaper om glaciala landformer prioriteras. Den sökande måste vara självmotiverad, engagerad och entusiastisk inför forskningssamarbete i ett multidisciplinärt projekt. Den sökande skall också kunna delta i åtminstone två fältkampanjer i alpin glaciärmiljö. Doktorsavhandlingen skrivs på engelska.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av dr Benedict Reinardy, tfn 076-496 10 58, benedict.reinardy@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.