Kursen behandlar miljövårdsfrågor i Sverige men med vissa internationella utblickar:

  • miljöhot och de nationella miljömålen,
  • olika strategier för att bemästra miljöproblem
  • myndigheternas roll i miljövårdsarbetet
  • skydd och skötselåtgärder för förvaltning av den biologiska mångfalden och de svenska landskapstyperna
  • naturvård för rekreation och friluftsliv
  • samband mellan natur- och kulturmiljövård

En exkursion till Skåne ingår med inriktning mot kulturlandskapet.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 120 hp inom huvudområdet biogeovetenskap

Kursansvar
Bo Eknert
E-post: bo.eknert@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2017, 6/2-24/3, dagtid, heltid

Kursplan
Kursplan