Kursen innebär en utveckling och fördjupning av kunskaper och färdigheter som uppnåddes i Geografi I. I kursen ges möjlighet att utveckla färdigheter genom att använda olika geografiska metoder och källor för geografisk analys kopplat till aktuella samhällsfrågor på olika rumsliga skalor. Tyngdpunkten ligger här på tillämpning, exempelvis hur geografisk teori och metodik kan användas för geografisk analys kopplat till planerings-, utvecklings- och konfliktfrågor lokalt och globalt som t.ex. gränsöverskridande miljöproblem, resursutnyttjande och resurskonflikter. Kursen behandlar även grundläggande forskningsteori och metodik inklusive formalia kring vetenskaplig framställning vilket praktiseras i form av ett projektarbete. Exkursioner och fältarbeten av olika karaktär är en del av undervisningen som syftar till att konkretisera och tillämpa teoriavsnitten.

Kursen bestårav följande moment:

  • Geografisk metodik II 7,5 hp, - olika geografiska metoder och källor kopplat till analys,
  • Regionalgeografisk analys 7,5 hp, - kunskap om jordens regionala skillnader och särdrag i olika delar av världen vad gäller den fysiska miljön,
  • Globala processer 6 hp - behandlar globalisering och kulturell, social och ekonomisk förändring,
  • Resurser och landskap 9 hp - behandlar resursutnyttjande ur ett tvärvetenskapligt, landskapsperspektiv. Detta moment inkluderar även ett självständigt projektarbete motsvarande 5 hp.

Geografi II motsvarar termin två på kandidatprogrammet i geografi, men kan även läsas som fristående kurs. Kursen är användbar för dem som ska arbeta med frågor som behandlar geografiska perspektiv på samhällets sårbarhet och frågor om hållbar utveckling.

Motsvarande kurs GE4017 Geografi IIL med ämnesdidaktik 30 hp ingår i lärarutbildningen för geografilärare på årskurs 7-9 och gymnasiet.

Behörighet
Geografi I, 30 hp eller motsvarande.

Kursansvar
Sophie Trygger
Institutionen för naturgeografi
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 15/1-1/6, dagtid, heltid
Vt 2019, 21/1-7/6, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan