Kursen behandlar de naturliga och antropogena klimat- och miljöförändringar som skett under kvartärperioden samt jordarterna och deras bildning, klassificering och förekomst, framförallt i ett nordeuropeiskt perspektiv. Vidare behandlas metoder för rekonstruktion av klimat- och miljöförändringar under kvartärperioden. Under exkursionen besöks lokaler av naturgeografiskt och kvartärgeologiskt intresse och samband i landskapet mellan geologi, geomorfologi, jordarter, klimatutveckling och nedisningshistoria diskuteras.

Kursen ges inom Kandidatprogram i geovetenskap 180 hp men kan även läsas som fristående kurs.

Kursen består av följande delar:

  • Naturliga och antropogena klimatförändringar, 2 hp
  • Kvartärgeologi, 4 hp
  • Exkursion, 1,5 hp

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geologi och geofysik, 15 hp (GG2201) och Naturgeografi, 15 hp (GE2021) alternativt 60 hp geovetenskap eller 90 hp geografi exklusive orienteringskurser.

Kursansvar
Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 30/4-1/6, dagtid, helfart
Vt 2019, 6/5-7/6, dagtid, helfart

Anmälan
Anmälan / Kursplan