Inom forskningsämnet biogeografi studeras den geografiska fördelningen av växter och djur. Vår forskning fokuserar på att förstå hur historiska och nuvarande interaktioner mellan människor och olika organismer påverkar biologisk mångfald, bevarande och ekosystemtjänster i olika landskap. Vi arbetar inom flera olika rumsliga skalor, från betesmark till regioner, från frö till elefanter, både i vatten och på land. Geomatik är förvärv, hantering och analys av geografiska data. Den innehåller geografisk informationsvetenskap (GIS), fjärranalys, kartering och geodesi. Vår forskning utvecklar metoder för att utnyttja kapaciteten hos geodata för en rad tillämpningar inom geo- och miljövetenskap. Vi fokuserar främst på frågor som rör Arktis och subarktiska miljöer, bla snö och permafrost. Biogeografi och geomatik är viktiga forskningsområden för att ta fram kunskap och information kring hur klimat- och landskapsförändringar påverkar vår miljö.