Nina Kirchner, Felicity Holmes och Abhay Prakash, Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet är medförfattare till en artikel publicerad i Nature Journal Communications Earth & Environment.
 

Ryderglaciären på nordvästra Grönland. Karta: Polarforskningssekretariatet.
Ryderglaciären på nordvästra Grönland. Karta: Polarforskningssekretariatet.

Artikeln är ett resultat av Ryder 2019, en expedition med isbrytaren Oden till Ryderglaciären och den tidigare outforskade Sherard Osbornfjorden på norra Grönland under vetenskaplig ledning av professor Martin Jakobsson, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet.

- Vi ser att varmt atlantiskt vatten kommer in i fjorden, men att en tröskel i den innersta fjorden för närvarande hindrar det varma vattnet från att nå Ryderglaciärens flytande istunga. Därför smälter isen inte lika fort på undersidan som den skulle göra om tröskeln inte fanns, vilket innebär att tröskeln har en skyddsfunktion som stabiliserar Ryderglaciären i nuläget, säger Nina Kirchner. 

Forskarna ska även undersöka hur samspelet ser ut mellan vattnets cirkulation i fjorden (något som Abhay modellerar) och glaciärens reträtt (någonting som Felicity undersöker med focus på kalvning, en process där en glaciär som mynnar i hav eller sjö släpper isberg eller block av is i vattnet).

3D-visualization showing the seafloor bathymetry of the previously uncharted Sherard Osborn Fjord, n
3D-visualisering som visar havsbottens topografi för den tidigare okarterade Sherard Osbornfjorden på norra Grönland. Den röda linjen illustrerar varmare vatten från Atlanten som hindras från att nå Ryderglaciären på grund av en tröskel. Illustration av Martin Jakobsson.


Data från det här avlägsna området kan hjälpa till att förbättra de modeller som används för att förutse och bedöma hur inlandsisen på norra Grönland kan påverka havsnivån i framtiden.

Mer information om resultaten

Läs om forskningen i populärvetenskaplig form.

Läs om resultaten på engelska.

Länk till den vetenskapliga artikeln i Nature Comunications.

Läs mer om expeditionen Ryder 2019.