Bland de inbjudna fanns brukare, markägare, länsstyrelser, Jordbruksverket, forskare med flera. Mötet inleddes med ett symposium med presentationer kring olika teman rörande naturbetesmarker den första dagen. Mötets andra dag bestod av en workshop uppdelad i tre huvudteman för att belysa

  1. skötselmetoder 
  2. ersättningssystem  
  3. information och kommunikation.

Mötet har sammanfattats i en rapport som är fritt tillgänglig att ladda ned från:

https://sites.google.com/view/naturbete2017/hem