Gullviva, kattfot, mandelblom och blåa violer är en del av vårt biologiska kulturarv tillsammans med många andra typiska gräsmarksarter. Utan långvarig gräsmarkshävd såsom bete och slåtter skulle de inte vara ett så tydligt inslag i våra kulturbetesmarker och vi skulle inte ha några av de artrikaste gräsmarkerna i världen. 

Gullvivor
Gullviva, kattfot, mandelblom och blåa violer är en del av vårt biologiska kulturarv tillsammans med många andra typiska gräsmarksarter.


Hur snabbt försvinner växter?

När växter minskar i antal eller försvinner helt påverkas också ekologiska funktioner. Men hur mycket påverkas och hur fort går det när många växter tar tid på sig att försvinna eller tar tid på sig att komma tillbaka? Vi kommer att analysera vegetationen från olika typer av traditionell skötsel och från flera tidpunkter för att förstå vilka växter och vilka ekologiska funktioner som minskar, ökar eller är opåverkade på grund av markanvändningen. 

- Med denna nya kunskap kan vi ge underlag för ytterligare bevarande- och restaureringsåtgärder, säger Sara Cousins.

Stensjö by. Foto: Sara Cousins.
Stensjö by. Foto: Sara Cousins.


Unikt landskapsekologiskt experiment!

Stensjö by kommer att utgöra ett unikt landskapsekologiskt experiment där restaurering av traditionell skötsel och övervakning av vegetationsförändringar kan bidra till en ökad förståelse för betydelsen av betesdjur som rör sig i landskapet, tidpunkt för slåtter och betessläpp i olika typer av abiotiska förhållanden (fuktighet, jordtyp osv) och hur detta påverkar den biologiska mångfalden och det biologiska kulturarvet som många hotade gräsmarksväxter utgörs av.

Vill du veta mer om Stensjö by?

Lyssna på lördagens inslag om "Bullerbymys i Stensjö by" i Sveriges radios Naturmorgon.

Kontakt

Sara Cousins
sara.cousins@natgeo.su.se