Enkät angående energianvändning vid Institutionen för naturgeografi

Stockholms universitet är miljöcertifierat och arbetar systematiskt med miljöfrågan. Målet är att minska den negativa miljöpåverkan och att öka den positiva. Som en del i det här arbetet är det bestämt att energin använd per heltidsanställd / heltidsstudent inte skall öka jämfört med energianvändningen år 2014.   

Vi har skickat ut en energienkät till institutionens personal både år 2017 och 2018 för att se hur situationen är vid vår institution och för att se om vi 2018 har förbättrat oss jämfört med 2017.

Bifogat finns:

  • Resultatet av 2018 års enkät
  • Summering och jämförelse av resultaten mellan 2017 och 2018. I denna fil finns en diskussion och tolkning av resultaten utförd av Moa Holmlund (miljöberedningen).

 

Survey regarding Energy use at the Department of Physical Geography

Stockholm University has an environmental certification and works systematically with environmental issues and considerations. The goal is to reduce our negative environmental impact and increase the positive. As part of this work, the energy used by a yearly full-time contract employee / student should not increase compared to the energy used in 2014.

We have now conducted two surveys (2017 and 2018) to get an idea of the situation at our department and to see if we have made improvements from 2017.

Attached:

  • Results of the Energy Use Survey 2018
  • Summary and comparisons between the surveys of 2017 and 2018. In this file the results are discussed and interpreted by Moa Holmlund (miljöberedningen).