Certifiering och mål för SUs miljöarbete

Mål för universitet är att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Negativ påverkan uppstår när vi exempelvis reser i tjänsten eller inte tar miljöhänsyn vid inköp. Den positiva när vi utbildar eller sprider kunskap i frågor inom miljö och hållbar utveckling.

Parollen ”att det ska vara lätt att vara miljövänlig” är central för universitetets miljöarbete.
 

Stockholms universitets miljöpolicy

Stockholms universitets miljöpolicy ligger till grund för allt miljöarbete. Därför är det viktigt att du som anställd känner till den.

Det är även viktigt att universitetets policy kommuniceras till intressenter såsom allmänheten, studenter och samarbetspartners. Detta för att alla som vistas på eller samarbetar med universitetet ska känna till vår strävan med miljöarbetet.

Universitetets ledning fastställer och reviderar miljöpolicyn för att korrekt spegla våra ambitioner och miljömål med verksamheten.

Fastställd av rektor den 7 april 2016 och giltig till och med 2020-11-01

Stockholms universitet ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan.

Universitetet ska också förmedla kunskap i frågor som rör miljö och hållbar utveckling samt skapa medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna vid universitetet och i det omgivande samhället.

I sin strävan efter ständig förbättring ska Stockholms universitet:

  • Där så är möjligt arbeta efter högre krav än de rättsliga regler och minimikrav som ställs på verksamheten.
  • Fortlöpande se över åtgärder för att minska naturresursanvändningen och miljöpåverkan från utsläpp till luft, mark och vatten som verksamheten direkt eller indirekt orsakar.
  • Verka för att aspekter rörande miljö och hållbar utveckling vägs in i beslut där så är relevant.
  • Verka för att alla medarbetare görs medvetna om innebörden av ett systematiskt miljöarbete.
  • Aktivt samverka med studenter, studentkår, omgivande samhälle och andra intressenter i de avseenden där miljöfrågorna berörs och miljöarbetet kan förbättras.
  • Säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda, och att dessa resurser används på mest effektiva sätt.