Abstract [sv]

Denna avhandling behandlar studier av paleomiljöer i södra Mozambique med fokus på översvämningshistorik i Limpopo-flodens nedre lopp. Tidsspannet är mitt- och sen-holocen och inkluderar även klimat och havsnivåvariationer. Följande analysmetoder har applicerats på ett flertal sedimentkärnor för att belysa ovanstående frågeställningar: mineralmagnetiska parameterar, kornstorlek, organiskt kol samt kiselmikrofossil (diatoméeter och fytoliter). Åldrar har bestämts med 14C-metoden. 

Analyserna visar att mineralmagnetiska parametrar är lämpliga för att identifiera översvämningar, speciellt magnetisk susceptibilitet och SIRM. Dessa parametrar visar på ett sediments magnetiska kornstorlerkar och koncentrationen av finkorniga magnetiska mineral. Även kornstorleksanalyser fungerade som ett bra komplement till dessa metoder. Sammantaget har ett minimum av 16 översvämningar registrerats i Limpopo/flodens nedre lopp under de senaste 1100 åren. Särskilt stora översvämningar har daterats till AD 1250 (700 kal år BP), AD 1370 (580 kal år BP), AD 1580 (370 kal år BP), AD 1855 (95 kal år BP), AD 1920 (30 kal år BP), AD 1970 (20 kal år AP) och AD 2000 (50 kal år AP), där AP betyder ”after present”, vilket är 1950. Mindre kraftiga översvämningar har daterats till AD 940 (1010 kal år BP), AD 980 (970 kal år BP), AD 1040 (910 kal år BP), AD 1100 (850 kal år BP), AD 1300 (650 kal år BP), AD 1665 (285 kal år BP), AD 1730 (220 kal år BP), AD 1755 (195 kal år BP) och AD 1945 (5 kal år BP). Skriftliga källor visar på att åtminstone åtta översvämningar har ägt rum under de senaste 62 åren. Under samma period har denna undersökning registrerat två händelser, vilket indikerar att endast ett fåtal har registrerats med ovan nämnda metoder. Det är sannolikt att sedimentationsmönstret under en översvämning är komplicerat och inte heller likartad från gång till gång. Detta innebär att ett flertal sedimentkärnor behöver analyseras och dateras väl. Ytterligare en försvårande faktor är flodens mycket aktiva meandringsaktivitet.

Analys av diatoméer har visats vara värdefulla när det gäller översvämningshistorik, klimatförändringar och havsytevariationer. Sedimenten i den något till flodslättens nedre lopp perifert belägna sjön Lungué indikerar fuktiga förhållanden mellan AD 1360 och 1560 (590 till 390 kal år BP). Kombinerade fytolit- och diatoméanalyser av sedimenten i sjön Chilau indikerar fuktiga förhållanden från AD 1200 till 1400 (750 till 550 kal år BP), varefter torrare förhållanden rådde till ca AD 1600 (350 kal år BP). Diatoméanalys av sedimenten i sjön Nhauhache indikerar generellt sett torrare förhållanden mellan AD 1200 och AD 1700 (750 till 250 kal år BP) då klimatet blev fuktigare. De fuktiga och torra förhållanden som dokumenterats i sjön Lungué och översvämningshistoriken korrelerar inte helt med lokala nederbördsförhållanden. Däremot stämmer erhållna data bättre med förhållanden i den övre delen av Limpopoflodens dräneringsområde. Även sjöar och fyllda meanderbågar på själva flodslätten verkar reagera tydligare på översvämningar orsakade av nederbörd i den övre delen av flodloppet.

Undersökningen indikerar två faser av en förhöjd havsyta längs kusten i södra Mozambique. En äldre fas är daterad till ca 5000–4200 f.Kr. (6950–6150 kal år BP), vilken representerar den mellersta delen av det postglaciala värmeoptimet. Denna tolkning stöds även av andra undersökningar. En yngre fas har daterats till AD 300–950 (1650–1000 kal år BP), vilken korresponderar till en period med något förhöjda temperaturer i ett globalt perspektiv.

Disputation

2017-12-14, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12, Stockholm, 13:00 (Engelska)

Opponent

Compton, John, Associate Professor
Department of Geological Sciences, University of Cape Town, South Africa.

Handledare
Risberg, Jan, Associate Professor
Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturgeografi.

Norström, Elin, Ph.D
Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geologiska vetenskaper.

Westerberg, Lars-Ove, Docent
Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturgeografi.

Direktlänk till posten