Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning
Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ett projekt om hydrogeologi i arktiska permafrostlandskap. Klimatförändringens effekter är särskilt tydliga i arktis och det sker stora förändringar i olika arktiska hydrologiska system. Det aktiva lagret i permafrostlandskap är en särskilt känslig och kritisk zon med kopplingar till och utbyte mellan hydrosfär, atmosfär och biosfär, och som påverkas starkt av hydro-meteorologiska variationer och klimatförändringar. Förändringar i flöden och transportvägar i det aktiva lagret påverkar kolavgivning från tinande permafrost och är en betydelsefull klimatåterkopplingsmekanism. 

Projektet syftar till att undersöka mark- och grundvattenflöde samt ämnestransport i det aktiva lagret i permafrostlandskap. Fokus är att studera och kvantifiera de processer och omgivande faktorer som styr dynamiken i värmeöverföring, vattenflöde samt ämnestransport och dess spridning i aktiva lagret, både för nuvarande förhållanden samt framtida klimatförhållanden. Metodinriktningen är en kombination av numerisk modellering med avancerade modeller för flöde och transport i arktiska system och utförande av hydrogeologiska undersökningar i fält främst på Svalbard som inkluderar nya spårämnesförsök. 

Erfarenhet i numerisk modellering av vattenflöde, värmeflöde och lösta ämnenas transport är önskvärt, såväl som erfarenhet av programmering, skriptning och bearbetning av fält- och modelldata. Erfarenhet av fältarbete i arktis är fördelaktigt. Relevanta examensområden inkluderar geovetenskaper, eller fysik och datavetenskap, de sistnämnde gärna med erfarenhet inom geovetenskap.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, i ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant natur- eller teknikvetenskap.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, problemlösning och kreativitet, skicklighet inom numerisk modellering och programmering, och egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av universitetslektor Andrew Frampton, tfn 08-674 75 92, andrew.frampton@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Länk till den här sidan:
https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=7952&rmlang=SE