Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, Resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning
Vi söker en kandidat för en doktorandtjänst i naturgeografi med inriktning mot klimatförändringar och vattenrelaterade mänskliga konflikter. Doktorandprojektet kombinerar omfattande data för mänskliga konflikter med hydroklimatvariabler för att förstå och kunna uppskatta inverkan från de senare och relaterade vattenförhållanden i landskapet på konflikterna. I projektet ingår också avancerade kvantitativa analyser, inklusive hydrologisk modellering, för att urskilja olika mänskliga och klimatförändringseffekter på vattenförhållandenas variationer. Sådana analyser görs på övergripande nivå för olika gränsöverskridande vattendrag i världen och även på mindre skalor för olika regioner definierade politiskt och/eller miljömässigt. Projektet har kvantitativ fokus och är data- och modellintensivt. Arbetet omfattar också interdisciplinär och internationell samverkan.

Tillträde: 1 november 2019 (kan förhandlas).

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, i geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant natur- eller teknikvetenskap.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

 Vi söker en kandidat med dokumenterad erfarenhet av och skicklighet i relevant kvantitativ analys, modellering och modellutveckling, samt hantering, syntetisering och tolkning av olika typer av data genom användning i GIS och andra modellverktyg. Kandidaten behöver ha en förståelse för och kunna samla in, analysera och bearbeta såväl miljövetenskapliga som samhällsvetenskapliga data. Kunskap kring programmering som verktyg för både framtagande och bearbetning av data är meriterande.

I urvalsprocessen läggs särskild vikt vid kandidatens förmåga att självständigt hantera och integrera de kvantitativa analyserna och modelleringen med syntetiseringen och tolkningen av datamängderna, som kan vara stora, från de olika tillgängliga databaserna. Preferens ges till sökande med stark kvantitativ och modelleringsbakgrund, erfarenhet av arbete med geografiska informationssystem (GIS) och nationella och internationella databaser, samt erfarenhet av tvärvetenskapliga och multi/transdisciplinära samarbetsprojekt.

Vi söker kandidater som är motiverade, engagerade och entusiastiska inför möjligheten att arbeta med kvantitativ och samverkande forskning inom det aktuella området. Doktorsavhandlingen skrivs på engelska.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Dr. Zahra Kalantari, zahra.kalantari@natgeo.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.seseko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

 

Länk till den här sidan:
https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=9942&rmlang=SE