Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 115 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Landskap, miljö och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, permafrost och miljlösystem. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning 
Doktorandprojektet handlar om modellering av ekosystemprocesser och framförallt interaktioner mellan mikroorganismer och växter. Mikrobiella processer har globala effekter, och spelar en central roll i klimatreglering och växters näringsförsörjning, men det är fortfarande en utmaning att med modeller förstå och kvantifiera hur mikrober och interaktioner mellan mikroorganismer och växter reagerar på förändringar i markresurser. Därför måste vi förbättra vår kapacitet att göra förutsägelser om kol- och näringsomsättning i marken. Detta doktorandprojekt kommer att undersöka teoretiska tillvägagångssätt för att ge en helhetsbeskrivning av hur interaktioner mellan mikroorganismer och växter påverkar ekosystemets dynamik.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Specifikt bör den sökande vara intresserad av att sammankoppla teori och experimentella metoder inom ramen för biogeokemiska kretslopp i marken och ekosystem (framförallt interaktioner mellan mikroorganismer och växter). Den sökande bör ha erfarenhet av att utveckla matematiska modeller (t ex dynamiska systemteorier, balansekvationer för massa och energi), och kunskaper i Matlab, R, Python, Mathematica, eller andra programmeringsspråk för hantering av matematiska modeller. En MSc-avhandling eller andra publikationer som visar dessa matematiska färdigheter och modelleringsförmåga är en merit.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Stefano Manzoni, tfn 0764-96 09 52, stefano.manzoni@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan som beskriver
  - senaste tekniken om projektämnet som beskrivs i annonsen (max halv sida)
  - kunskapsluckor som måste åtgärdas (max halv sida)
  - föreslagen metod för att fylla de identifierade luckorna och hur det är relaterat till den sökandes kunskap / expertis och tidigare erfarenheter (max en sida)
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Länk till denna sida med ansökningsformulär:

https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb/doktorandplatser-1.507590?rmpage=job&rmjob=15774&rmlang=SE