Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet fokuserar på mikrobiella processer i marken och hur de reagerar på förändringar i klimat och markanvändning. Mikrobiella processer har globala effekter, och spelar en central roll i klimatreglering såväl som växters näringsförsörjning, men det är fortfarande en utmaning att förstå och kvantifiera hur mikrober reagerar på förändringar i markresurser (t.ex. på grund av variationer i markfuktighet, temperatur och tillgänglighet av näringsämnen och kol). För att hantera dessa utmaningar kommer detta doktorandprojekt att undersöka mikrobiella reaktioner på klimat- och markanvändningsförändringar genom insamling och analys av publicerade data och datamodellintegration.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Specifikt bör kandidaten vara intresserad av att bygga databaser från publicerade data och länka modeller och empiriska data inom ramen för biogeokemiska kretslopp i marken. Bevisad erfarenhet av dataanalys (t.ex. metaanalyser, linjära modeller för blandad effekt) och kunskaper om Matlab, R, Python, Mathematica eller andra programmeringsspråk för dataanalys krävs. En MSc-avhandling eller andra publikationer som visar dessa färdigheter är en merit.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av: Stefano Manzoni, tfn 076-49 60 952, stefano.manzoni@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se​​.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev inklusive varför du är intresserad av projektet i annonsen
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • projektplan som beskriver: (A) senaste tekniken om projektämnet som beskrivs i annonsen (max halv sida), B) kunskapsluckor som måste åtgärdas (max halv sida) och C) föreslagen metod för att fylla de identifierade luckorna och hur det är relaterat till den sökandes kunskap/expertis och tidigare erfarenheter (max en sida)
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-03-31

 

Länk till denna sida med ansökningsformulär:

https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb/doktorandplatser-1.507590?rmpage=job&rmjob=14040&rmlang=SE