Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning
Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ett FORMAS-finansierat projekt som syftar till att ta fram en handbok för att minska utsläppen av växthusgaser från dikade torvmarker med produktiv skog. Underlag till handboken ska komma från empiriska mätningar samt modellbaserade scenarioanalyser.

Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Stockholms, Göteborgs och Lunds Universitet, och involverar samverkan med markägare, myndigheter och intresseorganisationer. Projektet ska producera en handbok som beskriver olika åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser från dikade torvmarker för skogsproduktion, som till exempel att återväta marken och visa vilken växthusgasemission som kan förväntas. Det empiriska underlaget till handboken kommer från mätdata från forskningsstationen Skogaryd i Västra Götalands län, som ingår i forskningsnätverket SITES, samt från andra mätningar på dränerade torvmarker i Sverige och i Sveriges grannländer. Mätdata skalas upp över tid och rum med hjälp av dynamiska ekosystemmodeller. Två modeller används i projektet, varav en inom den utlysta tjänsten. Modellen i frågan kallas ForSAFE, och kräver en del databearbetning för att kunna användas, viss bekvämlighet med programmering för att kunna uppdateras vid behov, samt viss kunskap om systemtänkande och ekosystemkunskap för att kunna förstå de simulerade processerna.

Ett nära samarbete förväntas med en doktorand vid Göteborgs Universitet där COUP- modellen används. Utöver det ska arbetet kommuniceras med sakägare under projektets gång. Arbetet består av att kombinera mätdata och modellering för att ta fram och testa olika markanvändningsscenarier, inklusive återvätning och skogsbruk, som kan leda till en minskning av växthusgasutsläpp från dränerade torvmarker i ett förändrat klimat.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom ekologi geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant natur- eller teknikvetenskap. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

 • den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet,
 • förmåga och vilja att hantera stora mängder data,
 • förmåga att kommunicera på svenska är meriterande,
 • vilja och förmåga att jobba med både empiri och dynamisk modellering,
 • förmåga att sätta sig i programmeringskod och ändra denna vid behov,
 • förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, med vikt på erfarenhet av vetenskaplig publicering,
 • förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av av universitetslektor Salim Belyazid, salim.belyazid@natgeo.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se​​.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

 

Länk till denna sida med ansökningsformulär:
https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=11368&rmlang=SE