Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, Resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Tarfala forskningsstation är ett centrum för fjällforskning belägen i Tarfaladalen på östra sidan av Kebnekaise i nordligaste Sverige. Stationen utgör en plattform för nationell och internationell naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning och undervisning om högalpin fjällmiljö. Stationen utgör en del av den VR-stödda nationella infrastrukturen SITES och inom ramen för denna bedrivs övervakningsprogram av miljö- och klimatförändringar i svenska fjällen, med särskilt fokus på klimat, glaciärer och ekosystem. Inom dessa ämnesområden utgör Tarfala forskningsstation också ett för Stockholms universitet viktigt nav för samverkan med omgivande samhälle.

Ämne
Naturgeografi med inriktning mot kryosfärsvetenskap

Ämnesbeskrivning
Med kryosfärsvetenskap avses studier om processer i och egenskaper hos snö, is och rinnande vatten i glaciala miljöer, och dess kopplingar till klimat, landformer och landskap.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och handledning

I anställningen ingår även att vara föreståndare för Tarfala forskningsstation (omfattning ca 50%). I detta ingår vetenskaplig ledning samt övergripande drifts- och personalansvar för stationens verksamhet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, särskild vikt läggas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. 

Vikt kommer även fästas vid

  • ledningskompetens gällande fältarbete i polar/alpin miljö, med speciell hänsyn till logistiska, operativa och säkerhetsmässiga aspekter
  • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal
  • administrativ skicklighet

Högskolepedagogisk utbildning
Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar
Eftersom uppdraget som föreståndare för Tarfala forskningsstation innebär täta kontakter med lokala aktörer samt kunskap om för verksamheten centrala styrdokument, t ex inom säkerhet, förutsätts att den sökande inom två år kan kommunicera skriftligt och muntligt på svenska.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet universitetslektorer vid institutionen är män.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av ordföranden för Tarfalas styrelse, professor Clas Hättestrand, clas.hattestrand@su.se och av professor Regina Lindborg, tfn 08-164768, regina.lindborg@natgeo.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Katarina Gustafsson, tfn 08-16 22 92, katarina.gustafsson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Naturvetenskapliga områdets kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet finns på webbsidan: riktlinjer – anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

 

Länk till denna sida med ansökningsformulär:
https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=10527&rmlang=SE​​​​​​​