Grundvatten är viktigt i Nepal. Men, nuvarande metoder för insamling och lagring av Nepals grundvattendata är extremt föråldrade. I det här projektet kommer vi att arbeta tillsammans med ”Nepali Groundwater Resources Development Board” för att förnya datainsamling och lagring, genom utbildning av personal och utbildningsutbyten.

För datalagring kommer vi att utveckla ett online system för information om grundvatten. Detta system kommer att organisera data och göra den lättillgänglig för myndigheter, investerare och lokalsamhällen i hela Nepal.

För datainsamling kommer vi att utbilda samhällen i hur man använder mobiltelefoner för att övervaka grundvatten och små vattenkällor. För att bidra till minskad fattigdom kommer pilotprogram startas, där människor får betalt för att samla in data. Genom dessa två sätt att modernisera övervakning av grundvatten, kommer projektet att fungera som en länk mellan Nepals befolkning och dess grundvattenresurser.

Planen är att demonstrera (1) hur förbättrad övervakning kan minska osäkerheten vid planering för framtiden och (2) behovet av att förnya den nationella övervakningsplanen för grundvatten i Nepal. Genom att utnyttja ny teknik och geospatiala databaser, hoppas vi kunna frigöra kraften av data som en central komponent i Nepals plan för en framtida klimatvänlig och hållbar utveckling.