Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering 30/45/60 hp är de avslutande kurserna för vårt Masterprogram i miljövård och fysisk planering. Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare. Kursen ger kunskap i att planlägga ett projekt och att tillämpa relevanta metoder. Du lär dig också att samla in, bearbeta och kritiskt tolka datamaterial. Ett viktigt moment är också att sätta ditt projekt i ett vetenskapligt perspektiv och relatera det dagsaktuella kunskapsläge. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

Behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen, samt minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom för arbetet relevant ämnesområde. Engelska B eller motsvarande.

Kontakt

Kontakta i första hand programansvarig om ämnesval och förslag till handledare.

Salim Belyazid, e-post: salim.belyazid@natgeo.su.se

Registrering

Kontakta Karin Persson e-post exjobb@natgeo.su.se i god tid innan du ska börja för registrering på kursen. Registrering och tidsplan bör följa periodindelningen vid SU och det finns följande registreringstillfällen:

GE9006 Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 30 hp

Ht period A-D (30 hp)
Vt period A-D (30 hp)

GE9007 Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 45 hp

Ht period A-D (30 hp) samt Vt period A-B (15 hp)
Vt period A-D (30 hp), samt Ht period A-B (15 hp)

Ht period C-D (15 hp) samt Vt period A-D (30 hp)
Vt period C-D (15 hp) samt Ht period A-D (30 hp)

Planerar du att göra ett fältarbete i anslutning till ditt examensarbete under sommarterminen kontakta då Karin Persson senast två veckor innan du påbörjar ditt examensarbete. Du behöver vara registrerad under sommarterminen under fältarbetet och ett särskilt registreringstillfälle behöver därför ordnas.

Följ instruktionerna för kontrakt och tidsplan