Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 hp är de avslutande kurserna för våra masterprogrammen i huvudområdet naturgeografi och kvarärgeologi alternativt fristående kurs. Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

Behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen, samt minst 30 hp på avancerad nivå inom för arbetet relevant ämnesområde. Engelska B eller motsvarande.

Kontakta din programansvarig

Kontakta i första hand programansvarig om ämnesval och förslag till handledare.

Geomatik med fjärranalys och GIS

Ian Brown, e-post: ian.brown@natgeo.su.se

Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser

Zahra Kalantari, e-post: zahra.kalantari@natgeo.su.se

Landskapsekologi

Maricela de la Torre-Castro, e-post: maricela@natgeo.su.se

Naturgeografi och kvartärgeologi

Stefan Wastegård, e-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Registrering

Kontakta koordinatorn för examensarbeten i god tid innan du ska börja för registrering på kursen.

Registrering och tidsplan bör följa periodindelningen vid SU och det finns registreringstillfällen för:

GE9009 Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp
Ht och Vt period A-D (30 hp)
GE9010 Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 45 hp
Ht period A-D (30 hp) och Vt period A-B (15 hp)
Vt period A-D (30 hp) och Ht period A-B (15 hp)
Ht period C-D (15 hp) och Vt period A-D (30 hp)
Vt period C-D (15 hp) och Ht period A-D (30 hp)
GE9011 Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 60 hp
Ht period A-D (30 hp) samt Vt period A-D (30 hp)
Vt period A-D (30 hp) samt Ht period A-D (30 hp)


Planerar du att göra ett fältarbete i anslutning till ditt examensarbete under sommarterminen kontakta då Elisabeth Sturesson senast två veckor innan du påbörjar ditt examensarbete. Du behöver vara registrerad under sommarterminen under fältarbetet och ett särskilt registreringstillfälle behöver därför ordnas.

Följ instruktionerna för kontrakt och tidsplan.

Kursplaner
GE9009 Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp - Kursplan
GE9010 Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 45 hp - Kursplan
GE9011 Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 60 hp - Kursplan