Kursen består av ett självständigt utfört projektarbete formulerat i samarbete med handledare. Ämne väljs i samråd med handledare och ska ha en ämnesdidaktisk anknytning. Du ska utforma, planlägga och genomföra ett projektarbete med tillämpande av relevanta metoder och sätta det egna projektet i sitt vetenskapliga sammanhang och relatera det till aktuell forskning inom ämnesområdet. Du samlar också in, bearbetar, analyserar, presenterar och kritiskt tolkar datamaterial. I slutet av kursen redovisar och diskuterar du uppnådda resultat och slutsatser genom en skriftlig vetenskaplig uppsats och muntligt i seminarieform.

Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet är den sista geografikursen i Ämneslärarprogrammet – inriktning mot samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen för gymnasiet och med geografi som förstaämne.

Kursansvariga

Steffen Holzkämper
E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

Registrering

Karin Persson
E-post: karin.persson@natgeo.su.se

Kursen ges

Ht/Vt, period C-D, dagtid, helfart

Behörighet

För tillträde till kursen krävs ämnesstudier om 180 hp inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen varav 90 hp geografi vari minst 7,5 hp ämnesdidaktik ska ingå. Dessutom krävs självständigt arbete i andraämnet.

Anmälan

Anmälan / Kursplan