Examensarbete i biogeovetenskap 15 hp är den sista och avslutande kursen på kandidatprogrammet i biogeovetenskap. Examensarbetet ges i kursform och i början av den sjätte och sista terminen på programmet kallas du till ett inledande informationsmöte.

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

Observera att i kursen ingår även ett obligatoriskt moment: Vetenskaplighet, 1,5 hp. Kursen är en obligatorisk del av alla självständiga arbeten/examensarbeten på grundnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Du måste anmäla dig till kursen och den ges varje termin. Anmäl dig redan terminen innan du skriver ditt examensate via: Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

Behörighet
För tillträde till kursen krävs totalt minst 135 hp inom kandidatprogrammet i biogeovetenskap eller motsvarande.

Kursen ges
Vt 2018, 9/4-8/6, dagtid, heltid
Vt 2019, 1/4-7/6, dagtid, heltid

Kurs- och programansvarig
Regina Lindborg
E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se

Kursplan
GE6008 Examensarbete i biogeovetenskap, 15 hp Kursplan