Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp är den sista och avslutande kursen på Kandidatprogram i biogeovetenskap. Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt i biogeovetenskap formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen.

I början av den sjätte och sista terminen på programmet kallas du till ett inledande informationsmöte. Examensarbetet ges i kursform vilket innebär en gemensam kursstart och ett gemensamt kursavslut. Den första veckan ägnas åt förberedelser, bl a fundera över ämne/frågeställning, kontakta handledare, kontraktskrivande etc. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

Vetenskaplighet, 1,5 hp

Observera att i kursen ingår även ett obligatoriskt moment: Vetenskaplighet, 1,5 hp. Kursen är en obligatorisk del av alla självständiga arbeten/examensarbeten på grundnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Du måste anmäla dig till kursen och den ges varje termin. Du kan också anmäla dig redan terminen innan du skriver ditt examensarbete via: Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

Kurskod och benämning på engelska

GE6008 Biology-Earth Science, Degree Project, 15 credits

Kursansvarig

Regina Lindborg
E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se

Kursen ges

Vt 2020, 23/3-5/6, dagtid, heltid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs totalt minst 135 hp inom kandidatprogrammet i biogeovetenskap eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan