Hydrologi och hydrologi, examensarbete, 15/30 hp är ett av examensarbetena på kandidatprogrammet i geovetenskap, alternativt fristående kurs.

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

I kursen ingår även ett obligatoriskt moment: Vetenskaplighet, 1,5 hp. Kursen är en obligatorisk del av alla självständiga arbeten/examensarbeten på grundnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

Behörighet
För tillträde till kursen krävs totalt minst 120 hp vari ska ingå kurser motsvarande geovetenskap 75 hp inklusive Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och vetenskaplig presentationsteknik, 15 hp (GE5018) och Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp (GE5004/GE5022).

Programansvarig och kontaktperson
Steffen Holzlkämper
E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

Anmälan / Kursplan
Var ute i god tid!  Följ instruktionerna för kontrakt och tidsplan. Kontakta en lärare direkt som kan vara lämplig som handledare för ditt ämnesval och programansvarig för att diskutera ditt ämnesval.

GE6009 Hydrologi och hydrogeologi, examensarbete, 15 hp - Kursplan
GE6010 Hydrologi och hydrogeologi, examensarbete, 30 hp - Kursplan