GE6019 Naturgeografi, examensarbete 15 hp eller GE6020 Naturgeografi, examensarbete 30 hp ges inom Kandidatprogram i geovetenskap, distans. 

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

Vetenskaplighet, 1,5 hp

I kursen ingår även ett obligatoriskt moment: Vetenskaplighet, 1,5 hp. Kursen är en obligatorisk del av alla självständiga arbeten/examensarbeten på grundnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

Kursansvarig och kontaktperson

Steffen Holzkämper
E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

Karin Persson
E-post: karin.persson@natgeo.su.se

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 135 hp vari ska ingå motsvarande 75 hp geovetenskap. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Geovetenskap – ämnesfördjupning, 15 hp (GE5023).

Anmälan / Kursplan

Var ute i god tid! Följ instruktionerna för kontrakt och tidsplan. Kontakta en lärare direkt som kan vara lämplig som handledare för ditt ämnesval och programansvarig för att diskutera ditt ämnesval.

GE6019 Naturgeografi, examensarbete, 15 hp - Kursplan
GE6020 Naturgeografi, examensarbete, 30 hp - Kursplan