Kursen behandlar jordarter och jordytans landformer och de processer som bidrar till landformernas uppkomst. Du får också en regional överblick över fördelning av jordarter och landformer i Sverige. Under kursen får du möjlighet att planera, genomföra och redovisa en mindre geomorfologisk–kvartärgeologisk fältstudie i samband med en exkursion till Närke och Västergötland.

Moment inom kursen
• Geomorfologi och jordartslära, 8 hp
• Exkursion, 2 hp

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geovetenskap för biogeovetare, 30 hp.

Kursansvar
Peter Jansson
E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Kursen ges
Ht 2017, 11/9-20/10, helfart, dagtid

Kursplan
Kursplan