Anmälan Arbetsmarknad Behörighet och urval Innehåll Examen

Kandidatprogrammet i biogeovetenskap ger dig kunskaper och färdigheter inom både det biologiska och geovetenskapliga området. Dessa kunskaper ska utgöra grund för vidare studier i natur- och miljövård, som är linjens huvudinriktning. Utbildningens integrerade karaktär ger dig en god vana att applicera ett helhetsperspektiv i miljöfrågor, vilket är en ovärderlig förmåga i ditt framtida arbetsliv. Under utbildningen tillägnar du dig också en metodik för att kunna analysera miljöproblem av skilda slag, såsom inventeringsmetodik, provtagningstekniker, med mera. Utbildningen ger dig också en god bakgrund för att arbeta med GIS. Detaljerad information om biogeovetenskap, Biogeovetenskap.

Abetsmarknad och framtidsutsikter

Kunskap inom biogeovetenskap är viktigt när man arbetar med samhällsplanering, naturresursutnyttjande och miljöövervakning. Biogeovetare arbetar främst inom miljömyndigheter på olika nivåer: Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, länsstyrelserna och kommunerna. Andra arbetsområden finns inom den privata sektorn där biogeovetare kan arbeta som rådgivare och konsult. Inom ideella miljöorganisationer finns många arbetsuppgifter som passar en biogeovetare.

Efter en kandidatutbildning i biogeovetenskap så kan du profilera utbildningen med fristående kurser i egen blandning eller välja att ta ett mastersprogram. Du kan t. ex. välja att läsa någon av våra masterprogram mer inriktningar, t. ex. mot landskapsekologi, miljövård och fysisk planering, geomatik med fjärranalys och GIS eller hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser. På vår alumnsida NG Alumni du flera biogeovetare och vad de nu arbetar med efter sina studier.

Programstruktur

Har du påbörjat programmet Ht 2016 och tidigare terminer följer du detta programmupplägg: Kandidatprogram i biogeovetenskap, 180 hp (Ht 2016 och tidigare terminer). Från och med Ht 2017 består programmet av följande kurser:

År 1

Termin Obligatoriska kurser Ges vid
Ht Geologi och geofysik, 15 hp IGV
Ht Naturgeografi, 15 hp NG
Vt Celler, gener och populationer, 15 hp BIG
Vt Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp BIG
St Floristik, 5 hp BIG


År 2

Termin Obligatoriska kurser Ges vid
St Östersjöns miljö för biogeovetare, 8 hp BIG
Ht Faunistik, 5 hp BIG
Ht Kvartärgeologi och hydrologi, 10 hp NG
Ht Fysiologi, 15 hp BIG
Vt Ekologi I, 15 hp BIG
Vt Marinekologi, 6 hp BIG
St Svenska landskap, 2,5 hp NG


År 3

Termin Obligatoriska kurser Ges vid
St Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik, 6 hp BIG
Ht Geografiska informationssytem (GIS), 7,5 hp NG
Ht Miljövård för biogeovetare, 10 hp NG
Vt Landskapsanalys och marklära, 15 hp NG
Vt Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp NG


NG Institutionen för naturgeografi
BIG Institutionen för biologisk grundutbildning
IGV Institutionen för geologiska vetenskaper

Notera att kursernas ordning samt start- och slutdatum kan variera i tid.

Programansvar

Regina Lindborg
E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se

Examen

Naturvetenskaplig kandidatexamen i huvudområdet biogeovetenskap

Behörighet och urval

Matematik C och Naturkunskap B eller Matematik 3b alt 3c och Naturkunskap 2 (Områdesbehörighet 3 eller A3 med undantag för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2).

Urval: Betyg 50%, högskoleprov 50%.

Programmet startar

Ht 2019

Anmälan

Anmälan senast den 16 april via

www.antagning.se

Anmälan / Utbildningsplan