Kursen behandlar miljövårdsfrågor i Sverige men med vissa internationella utblickar:

  • miljöhot och de nationella miljömålen
  • olika strategier för att bemästra miljöproblem
  • myndigheternas roll i miljövårdsarbetet
  • skydd och skötselåtgärder för förvaltning av den biologiska mångfalden och de svenska landskapstyperna
  • naturvård för rekreation och friluftsliv
  • samband mellan natur- och kulturmiljövård

Exkursion till Närke ingår som kan medföra kostnader för studenten.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 120 hp inom huvudområdet biogeovetenskap.

Kursansvar
Gustaf Hugelius
E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 29/1-16/3, dagtid, heltid
Vt 2019, 28/1-15/3, dagtid, heltid

Kursplan
Kursplan