Sällan har det funnits en tid då så mycket händer både globalt och lokalt– i så snabb takt. Klimatförändringar, omställning till mer hållbara energiformer, migrationsströmmar, urbanisering och globalisering utgör både stora utmaningar och möjligheter. Dessa och andra frågor utforskas i ett både historiskt och tvärvetenskapligt perspektiv som förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Utbildningen lägger stor vikt vid samband mellan naturmiljö och samhällsutveckling. Det kan handla om människans livsvillkor i relation till exempelvis mat och vattenförsörjning, markanvändning och resurskonflikter. Ämnet har tydlig koppling till flera andra ämnen, som exempelvis biologi, statskunskap och informationsteknik. Fältstudier i olika miljöer är viktiga inslag, och utbildningen ger sammantaget ett unikt vetenskapligt helhetsperspektiv av stor relevans för arbetsmarknaden.

Utbildningens innehåll
Kandidatprogrammet är en treårig utbildning som leder fram till kandidatexamen i geografi. De tre första terminerna följer du obligatoriska kurser som ger dig grunderna i ämnet. Efterföljande två och en halv termin läser du kurser du väljer själv, dels i form av fördjupningskurser inom ämnet valbara kurser (År 2 och år 3 läses 45 hp valbara kurser i ämnet geografi, varav maximalt 30 hp får vara avancerade kurser), Lista över fastställda valbara kurser inom programmet, läsåret 2018-2019 (137 Kb) , dels i form av valfria kurser du anser dig ha behov av t.ex. inom språk, internationella realationer, ekonomisk historia, statvetenskap, juridik, ekonomi, biologi, statistik etc. Du kan även välja en praktikperiod på fem  eller tio veckor då du är ute och arbetar på ett företag eller organisation som använder geografisk kompetens. Utbildningen avslutas med ett examensarbete motsvarande 15 hp. 

Programstruktur

År 1

Termin Period Kurs
Ht A-D Geografi I, 30 hp (obligatorisk kurs)
Vt A-D Geografi II, 30 hp (obligatorisk kurs)

 
År 2

Termin Period Kurs
Ht A-D Geografi III, 30 hp (obligatorisk kurs)
Vt A-D Valfria eller valbara kurser, 30 hp

 

År 3

Termin Period Kurser
Vt/Ht   Valfria eller valbara kurser, 45 hp
Vt/Ht C-D Geografi, examensarbete, 15 hp (obligatorisk kurs)


Utbildningen innehåller utöver ämnesteori ett stort inslag av tillämpningar och praktiskt lärande i form av fältarbeten i skilda miljöer, laborationer och övningar av olika karaktär samt självständiga och gruppbaserade projekt. Fältstudier i Sverige och utomlands är centrala i utbildningen. En viktig praktisk del av utbildningen handlar om att du får lära dig att samla in, bearbeta och presentera information av olika slag med hjälp av olika tekniker och metoder som GIS, fjärranalys med satellit- och flygbilder, kartor, intervjuteknik och statistik.

Arbetsmarknad
Som geograf har du bred kunskap och färdigheter med fokus på analys av samband mellan människa, samhälle, miljö och jordens förändringsprocesser. Geografer arbetar med omvärldsfrågor som bland annat handlar om gränsöverskridande miljöproblem såsom vattenfrågor, klimatförändringar, markanvändning och markförstörelse, hälsa och ohälsa. Och andra frågor som berör människans livsmiljö som bebyggelse och samhällsplanering. Geografer har en naturlig arbetsmarknad över hela världen med frågor som rör samhällsplanering och resurshantering. En del av den geografiska kompetensen innebär att kunna identifiera och konkretisera rumsliga frågeställningar som rör människans livsmiljö och hantera såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga analysmetoder. Denna förmåga till helhetsperspektiv har fått allt större efterfrågan inom ekonomi, affärsliv, internationell handel, turism och miljövård. Geografiska kunskaper är även viktiga inom verksamheter som sysslar med samhällets sårbarhet som räddningsverk, länsstyrelser och kommuner etc. Universitetsutbildning i geografi ger ämnesbehörighet att undervisa i geografi i grundskola och på gymnasiet, om du tänker dig en bana som lärare.

Behörighet
Områdesbehörighet A6c - Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1ab och Matematik 2a alt 2b alt 2c.

Programansvar
Lars-Ove Westerberg
E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 53

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 46 98
 
Programmet startar

Ht 2018

Anmälan
Anmälan / Utbildningsplan

www.antagning.se