Kursen tar upp teori relevant för avancerade studier och forskning inom området hydrogeologi och grundvattenresurser. Målet med kursen är att stärka din hydrogeologiska kunskapsbas utöver grundnivå genom att utforska forskningsfronten med avseende på tre centrala teman i hydrogeologi: mark- och grundvattenflöde, vattenburen ämnestransport i mark (spårämnen, näringsämnen, föroreningar), och grundvattenresursers variabilitet och förändring.

Kursen är lämplig som en valfri kurs inom Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Andrew Frampton
E-post: andrew.frampton@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE8033, Advanced Hydrogeology, 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2021, period B, 18/2-22/3, heltid, dagtid
Vt 2022, period B, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp (GE7025). Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan