Nuvarande markanvändning är utsatt för flera olika förändringsdrivrafter som ökad urbanisering, mekanisering i jord- och skogsbruk liksom från pågående klimatförändringar och kommer i framtiden att förändras avsevärt. Jord- och skogsbruket är i ökande utsträckning utsatt för krav på – utöver ökad effektivisering och diversifiering av produktionen – hänsyn till natur-, och kulturvård, landskapsbild, avsättning av grönytor för hälsa och rekreation liksom för energiproduktion inom arealplaneringen. Kursen ger dig kunskaper om krav för och konflikter mellan olika typer av markanvändning och aktuell planeringsdebatt.

Kursen ges som fristående kurs, men kan utgöra en valfri kurs inom flera masterprogram.

Exempel på grön infrastruktur och areella näringar, Skåne. Foto Peter Schlyter.
Exempel på grön infrastruktur och areella näringar, Skåne. Foto Peter Schlyter.

 

Kursansvar

Håkan Berg
E-post: hakan.berg@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7070, Green Infrastructure in Forestry and Agriculture, 15 credits

Kursen ges

Ht 2019, kursen kommer inte att ges Ht 2019.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, kulturgeografi, miljövetenskap eller samhällsplanering. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan