Vatten har en central roll för samhället och ekosystem. Modeller och informationssystem är viktiga verktyg för arbetet med hydrologiska och hydrogeologiska frågeställningar och är grunden för en bra vattenresurshantering.

I kursen går vi genom olika typer av modeller och hur dessa används. Vidare behandlas de matematiska ekvationer som används i modeller för att beskriva vattenflöde och ämnestransport. Hanteringen av hydrologiska data omfattar metoder för tidsserieanalys och hantering av rumsliga data med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och geostatistik.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Mattias Winterdahl
E-post: mattias.winterdahl@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE8029 Information and Modelling Systems for Land and Water Resources, 15 credits

Kursen ges

Ht 2020, period C-D, 3/11-15/1 (2020), heltid, dagtid
Ht 2021, kursen ersätts med en ny kurs Hydrologisk modellering, 15 hp

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp (GE7025). Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan