Många av våra miljöproblem är gränsöverskridande och kräver internationellt samarbete för att minskas. Hur vetenskaplig kunskap, osäkerheter och kunskapsbrist hanteras i relation till policyutveckling berörs. Kursen tar bland annat upp klimatförändringsproblematiken, regionala luftföroreningar, ozonhålet, havsfiskefrågor som exempel på olika typer av internationella miljöproblem. Kursen belyser särskilt EU:s roll i miljöarbetet. Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter antagits.

Exkursion till Lettland ingår som kan medföra kostnader för studenten.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i miljövård och fysisk planering, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Håkan Berg
E-post: hakan.berg@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7084 International Environmental Issues, 15 credits

Kursen ges

Vt 2021, period C-D, 23/3-4/6, heltid, dagtid
Vt 2022, period C-D, heltid, dagtid

Behörighet

Kunskaper motsvarande en kandidatexamen där minst 90 hp i något av ämnena biogeovetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, miljövetenskap eller samhällsplanering ingår. Alternativt 15 hp från Masterprogram i samhällsplanering. Dessutom krävs Engelska 6.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan