1. Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS och kartografi, 120 hp
2. Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, 120 hp
3. Masterprogram i landskapsekologi, 120 hp
4. Masterprogram i miljövård och fysisk planering, 120 hp
5. Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi, 120 hp

O = Obligatorisk kurs
V = Valbara kurser

Listor över valbara kurser redovisas även läsårsvis på programmens hemsidor. OBS, det kan även finnas valbara kurser som ges vid andra institutioner.

Kurser på avancerad nivå 1 2 3 4 5
Avancerad fjärranalys, 15 hp O   V    
Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv, 7,5 hp (St 2019)     V    
Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp O   V    
Glaciologi, 7,5 hp         V
Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp     V    
Grön infrastruktur och areella näringar, 15 hp     V    
Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp   O      
Internationell miljövård, 15 hp     V O  
Klimat och landskap, 15 hp         O
Klimatmodellsimuleringar, 7,5 hp (Ny kurs, Vt 2018)         V
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp (Ny kurs, Vt 2018)         V
Kvartär sedimentologi, 7,5 hp         V
Landskapsekologi - kartering och analys, 15 hp     O    
Landskapsekologi - teori och design, 15 hp     O   V
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp         O
Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, 15 hp     V O  
Miljövård och samhällsplanering, 15 hp     V O  
Paleoglaciologi, 7,5 hp         V
Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp         V
Politisk ekologi – markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp     V    
Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp   O      
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp O   O    
Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp     V O O
Trafik och miljö, 15 hp     V    
Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp   O V    

 

Examensarbeten på avancerad nivå 1 2 3 4 5
Examensarbete i geografi, 30/45/60 hp          
Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 30/45/60 hp       O  
Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp O O O   O