Kursen är praktiskt inriktad och behandlar tillämpad landskapsanalys i tid och rum ur ett landskapsekologiskt perspektiv med fokus på metoder och Skandinaviska förhållanden. Kursen är indelad i två moment:

1 Landskapsekologi - digital flygbildstolkning, 7,5 hp rör landskapsanalys, digital flygbildsteknik, rumsliga metoder, landskapsekologi, landskapshistoria/markanvändningshistoria, samt samspelet mellan vegetationen, dess fysiska förutsättningar och människans resursutnyttjande.

2 Landskapsekologi – projekt, 7,5 hp består av tolkning av vegetation och markanvändning från flygbilder, andra bilder och geografiska data samt fältstudier där även människans påverkan över tiden behandlas. I projektuppgiften, modell ax till limpa, ingår datainsamling, analys och presentation i GIS-miljö med koppling till landskapsekologisk teori och aktuella tillämpningsproblem.

Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter antagits.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biologi, biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller miljövetenskap, vari ska ingå studier om Geografiska informationssystem (GIS) motsvarande minst 7,5 högskolepoäng. Engelska B eller motsvarande.

Kursansvar
Helle Skånes
E-post: helle.skanes@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 20/3-1/6, dagtid, heltid
Vt 2019: Kursen startar inte Vt 2019

Anmälan
Anmälan / Kursplan