Kursen är praktiskt inriktad och behandlar tillämpad landskapsanalys i tid och rum ur ett landskapsekologiskt perspektiv med fokus på metoder och Skandinaviska förhållanden. Kursen är indelad i två moment:

1 Landskapsekologi - digital flygbildstolkning, 7,5 hp rör landskapsanalys, digital flygbildsteknik, rumsliga metoder, landskapsekologi, landskapshistoria/ markanvändningshistoria, samt samspelet mellan vegetationen, dess fysiska förutsättningar och människans resursutnyttjande.

2 Landskapsekologi – projekt, 7,5 hp består av tolkning av vegetation och markanvändning från flygbilder, andra bilder och geografiska data samt fältstudier där även människans påverkan över tiden behandlas. I projektuppgiften, modell ax till limpa, ingår datainsamling, analys och presentation i GIS-miljö med koppling till landskapsekologisk teori och aktuella tillämpningsproblem.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i landskapsekologi med start Ht 2017 och tidigare. Kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Helle Skånes
E-post: helle.skanes@natgeo.su.se

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7060 Landscape Ecology - Mapping and Analysis, 15 credits

Språk

Kursen ges på engelska. Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter antagits.

Kursen ges

Vt 2019: Kursen startar inte Vt 2019
Vt 2020: Kursen ersätts av nya motsvarande kurser

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biologi, biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller miljövetenskap, vari ska ingå studier om Geografiska informationssystem (GIS) motsvarande minst 7,5 högskolepoäng. Engelska B eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan