Under kursen i landskapsekologi kommer vi att studera hur landskapets förändringar påverkar ekosystem och förekomst av växter och djur. Speciellt fokuserar vi på hur biologisk mångfald kan bevaras i en föränderlig miljö. En viktig del av kursen är att förstå hur politiska beslut och ekonomi tillsammans med de naturgeografiska förutsättningarna påverkar och har påverkat landskapet.

Landskapsmönster och förändrad markanvändning. Foto Regina Lindborg.
Landskapsmönster och förändrad markanvändning är viktiga komponenter för att förstå ekologiska processer som påverkar biodiversitet och ekosystemfunktioner. Foto Regina Lindborg.
 

Kursen inleds med ett teoretiskt block kring landskapsekologisk teori där du lär dig att designa landskapsekologiska experiment. Vi går igenom olika sätt att samla in fältdata på landskapsnivå och analysera dessa statistiskt. Det teoretiska blocket avslutas med en skriftlig tentamen. En större del av kursen ägnas åt ett självständigt projektarbete där du får planera en landskapsekologisk studie, samla in och analysera data. Data till projektarbetet kommer att samlas in fält. Projektarbetet avslutas med en muntligt och skriftligt presentation. För att fördjupa ditt vetenskapliga förhållningssätt kommer du att läsa, diskutera och kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom ämnet. Kursen är tvärvetenskaplig och avser att ge en ökad förståelse för hur ekologiska processer påverkas av mänsklig aktivitet vilket är viktigt inom såväl praktisk naturvård som bevarandebiologi.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i landskapsekologi men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kurskod och beskrivning av kursen på engelska

GE7047 Landscape Ecology - Theory and Design, 15 credits

Språk

Kursen ges på engelska. Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter antagits.

Kursansvar

Maricela de la Torre-Castro
E-post: maricela@natgeo.su.se

Kursen ges

Ht 2019, period A-B, 2/9-1/11, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp inom något av, eller i en kombination av, huvudområdena biologi, biogeovetenskap, geografi, geovetenskap och miljövetenskap. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan