Under kursen i landskapsekologi kommer vi att studera hur landskapets förändringar påverkar ekosystem och förekomst av växter och djur. Speciellt fokuserar vi på hur biologisk mångfald kan bevaras i en föränderlig miljö. En viktig del av kursen är att förstå hur politiska beslut och ekonomi tillsammans med de naturgeografiska förutsättningarna påverkar och har påverkat landskapet.

Kursen inleds med ett teoretiskt block kring landskapsekologisk teori där du lär dig att designa landskapsekologiska experiment. Vi går igenom olika sätt att samla in fältdata på landskapsnivå och analysera dessa statistiskt. Det teoretiska blocket avslutas med en skriftlig tentamen. En större del av kursen ägnas åt ett självständigt projektarbete där du får planera en landskapsekologisk studie, samla in och analysera data. Data till projektarbetet kommer att samlas in fält. Projektarbetet avslutas med en muntligt och skriftligt presentation. För att fördjupa ditt vetenskapliga förhållningssätt kommer du att läsa, diskutera och kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom ämnet. Kursen är tvärvetenskaplig och avser att ge en ökad förståelse för hur ekologiska processer påverkas av mänsklig aktivitet vilket är viktigt inom såväl praktisk naturvård som bevarandebiologi.

Kursen kan ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter antagits.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp inom något av, eller i en kombination av, huvudområdena biologi, biogeovetenskap, geografi, geovetenskap och miljövetenskap. Engelska B eller motsvarande.

Kursansvar
Maricela de la Torre-Castro
E-post: maricela@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2019, planeras att ges period A-B, dagtid, heltid. Ges ej Vt 2019.

Anmälan
Anmälan / Kursplan