Miljökonsekvensbeskrivningar syftar till att ta fram ett ur miljösynpunkt allsidigt beslutsunderlag inför beslut av så väl policykaraktär som inför konkret exploatering. Kursen ger tillfälle att tillämpa dina kunskaper inom miljöområdet och tillämpa dem i en praktisk utredningssituation. Med stöd av kursledning, föreläsningar, studiebesök, egen informationsinsamling och övningar genomför du tillsammans med dina kursare en mera omfattande miljöutredning. Kursen ges på engelska.

Behörighet
Kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, miljövetenskap eller samhällsplanering. Svenska B och Engelska B eller motsvarande.

Kursansvar
Salim Belyazid
E-post: salim.belyazid@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 5/11-18/1, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan