Miljökonsekvensbeskrivningar syftar till att ta fram ett ur miljösynpunkt allsidigt beslutsunderlag inför beslut av så väl policykaraktär som inför konkret exploatering. Kursen ger tillfälle att tillämpa dina kunskaper inom miljöområdet och tillämpa dem i en praktisk utredningssituation. Med stöd av kursledning, föreläsningar, studiebesök, egen informationsinsamling och övningar genomför du tillsammans med dina kursare en mera omfattande miljöutredning.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i miljövård och fysisk planering, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Salim Belyazid
E-post: salim.belyazid@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7071, Case Studies of Environmental Impact Assessments, 15 credits

Kursen ges

Ht 2020, period C-D, 3/11-15/1 (2020), heltid, dagtid
Ht 2021, period C-D, heltid, dagtid

Behörighet

Kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, miljövetenskap eller samhällsplanering. Svenska B och Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan