Miljöfrågor blir allt viktigare inom fysisk planering då de är komplexa och invävda i andra politikområden samt att de kräver en bred analys för identifikation av olika potentiella lösningar och aktörsperspektiv. Kursen ger kännedom om teori, metoder och arbetssätt inom fysisk planering utifrån svenska exempel.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i miljövård och fysisk planering, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Programansvar och kontaktperson

Salim Belyazid
E-post: salim.belyazid@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska. Kursen kan eventuellt ges på svenska om endast svenskspråkiga studenter antagits.

Kurskod och kursinformation på engelska

Ny kurskod GE7083, Environmental Management in Planning, 15 credits

Kursen ges

Vt 2021, period A-B, 18/1-22/3, heltid, dagtid
Vt 2022, period A-B, heltid, dagtid

Behörighet

Kunskaper motsvarande en kandidatexamen där minst 90 hp i något av ämnena biogeovetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, miljövetenskap eller samhällsplanering ingår. Alternativt 15 hp från Masterprogram i samhällsplanering. Dessutom krävs Engelska 6.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan