Många olika miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor. Ett genomgående tema i kursen är problemorienterade analyser av vattenresurser och vattenkvalitet, som behövs i ett flertal yrkesutövningar, då vattenfrågor t ex finns med på agendan vid internationell konflikthantering, vid myndigheters hantering av miljöärenden och utformande av miljöriktlinjer, och vid hantering av industrins och areella näringars miljöpåverkan.

Kursen behandlar speciellt vattenresurser och vattenkvalitet, föroreningsspridning genom yt- grund- och kustvattensystem, samt regionala vattenresursers sårbarhet och resiliens. Regionala analyser relateras vidare till vattenresursers globala sårbarhet och resiliens.

Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Safano Manzoni
E-post: stefano.manzoni@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på engelska

Kurskod och kursinformation på engelska

GE7025, Local to Global Water Vulnerability and Resilience, 15 credits

Kursen ges

Ht 2020, period A-B, 31/8-2/11, heltid, dagtid 
Ht 2021, kursen ersätts med en ny kurs Vattenresurser och hållbarhet, 15 hp

Behörighet

Kunskaper motsvarande Matematik D samt kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap, geografi, biogeovetenskap, biologi, miljövetenskap, eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning, vari skall ingå kunskaper motsvarande 7,5 hp statistik på grundnivå. Engelska B eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan