1. Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS och kartografi, 120 hp
2. Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, 120 hp
3. Masterprogram i landskapsekologi, 120 hp
4. Masterprogram i miljövård och fysisk planering, 120 hp
5. Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi, 120 hp
6. Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat, 120 hp

O = Obligatorisk kurs
V = Valbara kurser
(Listor över valbara kurser redovisas även läsårsvis på programmens hemsidor.)

Kurser på avancerad nivå 1 2 3 4 5 6
Avancerad fjärranalys, 15 hp O          
Avancerad hydrogeologi, 7,5 hp            
Avancerad hydrologi, 7,5 hp            
Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv, 7,5 hp (Sommarkurs 2019)            
Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp O          
Glaciologi, 7,5 hp         V V
Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp            
Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp   O        
Internationell miljövård, 15 hp       O    
Klimat och landskap, 15 hp         O  
Klimatmodellsimuleringar, 7,5 hp         V V
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp         V V
Kvartär sedimentologi, 7,5 hp         V V
Landskapsekologi - teori och design, 15 hp     O      
Landskapsekologiskt projektarbete, 7,5 hp     O      
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp         O O
Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, 15 hp       O    
Miljövård och samhällsplanering, 15 hp       O    
Paleoglaciologi, 7,5 hp         V V
Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp         V V
Polara och alpina miljöer och klimatförändringar, 15 hp           O
Politisk ekologi – markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp            
Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp   O        
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp O   O      
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys, 7,5 hp     O      
Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp       O O  
Trafik och miljö, 15 hp            
Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp   O        

 

Examensarbeten på avancerad nivå 1 2 3 4 5
Examensarbete i geografi, 30/45/60 hp          
Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 30/45/60 hp       O  
Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp O O O   O