Kursen är en grundläggande kurs i GIS som ges på distans. Kursens mål är att lära ut grunderna i dataadministration och dataanalys i programmet ArcMap version 10.2 eller senare. Kursens upplägg är att genomföra ett antal övningar och redovisa resultatet av dessa övningar i en kortfattad rapport över de logiska stegen i övningen och det uppnådda resultatet beskrivet i text samt med illustrativa bilder. Exempel på metoder som ingår är att: rita koropletkartor, digitalisera polygoner, importera GPS-data, terränganalys, georeferering, interpolation, analys av lidardata (punktmoln), närhetsanalyser och transformationer mellan olika koordinatsystem. En kursbok används som teoretiskt stöd för metoder och analyser. Några frågeformulär som skall besvaras kan också förekomma under kursen.

Kuren ges på engelska, men instruktioner och övningsmaterial finns även på svenska. Examination sker på engelska eller svenska.

Kan ej ingå i samma examen som GE4030 Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp (GE2011), Tellus III, 7,5 hp (GG4034) eller Geografi III, 30 hp (GE 5001).

Kursen ges
Ht 2018, distans
Vt 2019, distans - kursen ersätts med kursen Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp, distanskurs. Ny kurs med uppdaterade förkunskapskrav.

Anmälan
Anmälan / Kursplan

Frågor om registrering
Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Kursansvar (kan ej besvara frågor om registrering)
Norris Lam
E-post: norris.lam@natgeo.su.se

Karin Ekstedt
E-post: karin.ekstedt@natgeo.su.se