Kursen ger en praktisk fördjupning i marklära, kvartärgeologi, hydrologi, geomorfologi och landskapsekologi och grundläggande kunskaper inom naturgeografiska och kvartärgeologiska fältmetoder och ger övning i deras genomförande. Fältmetoder och verktyg som introduceras kan till exempel vara georadar, totalstation, dGPS, analys av jordarter och jordmåner samt dendrokronologisk provtagning.

Observera att kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kurserna Tellus II - Naturgeografi (GE4023) och Tellus III - Naturgeografi (GE4024) eller motsvarande. Kursen ingår i Kandidatprogram i geovetenskap men kan även läsas som fristående kursen.

Kursansvarig

Peter Jansson
E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

Språk

Undervisning kan ske på engelska.

Kursen ges

Vt 2021, period D, 3/5-4/6, heltid, dagtid
Vt 2022, period D, heltid, dagtid

Kurskod och engelsk benämning

GE5030 Field Methods in Physical Geography and Quaternary Geology, 7.5 credits

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geologi och geofysik, 15 hp (GG2201), Naturgeografi, 15 hp (GE2021), Kvartärgeologi, 7,5 hp (GE4026) samt Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp (GE5029).

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan