Geografiämnet förenar samhällsvetenskap och naturvetenskap med fokus på omvärldsanalys. I kursen lär du dig grunderna om naturgivna processer och om jordens olika naturmiljöer. Och hur naturmiljöer kan kopplas till exempelvis klimat, klimatförändringar och väderprocesser, vattenfrågor och vattnets betydelse i landskapet, berggrundens och jordtäckets bildning och egenskaper, landformer och landskapsförändrande processer, ekologi och vegetation.

Centralt är kunskap om hur dessa företeelser i naturen samverkar eller motverkar med människans aktivitet och samhällsutveckling över tid i olika delar av världen. Helhetsbilden och förmåga att se tvärvetenskapliga samband innebär att du lär dig om förutsättningar för människans livsvillkor i olika delar av jorden, hur och varför de förändras över tid.

Skyfall som orsakar översvämningar i städer. Foto Peter Kinlund.

Kursen behandlar frågor om exempelvis befolkningsutveckling, lokalsamhällen och urbanisering, globalisering, resursutnyttjande och resurskonflikter, miljöpåverkan och kopplingar till politiska, sociala, ekologiska och ekonomiska system. Dessa kunskaper om natur, människa och samhälle och deras inbördes samband leder in på frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet samt hur dessa frågor kan lösas. I samband med tillämpningar och problemlösning lär du dig använda geografiska metoder som GIS, fjärranalys med satellit- och flygbilder, digitala och analoga kartor, statistik, intervjuteknik och andra metoder och källor som ingår i geografisk analys.

En viktig del av utbildningen är övningar, fältstudier och exkursioner och du kommer under kursen vara ute i fält och tillämpa de ämnesteoretiska kunskaperna i olika sammanhang.

Geografi I är den första kursen på Kandidatprogram i geografi, men kan även läsas som fristående kurs. Motsvarande kurs GE2016 Geografi IL med ämnesdidaktik 30 hp ingår i Ämneslärarprogrammet för geografilärare för årskurs 7-9 och gymnasiet och ges i samarbete med HSD, ISD och GIH.

Kursansvar

Lars-Ove Westerberg
E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE2018 Geography I, 30 credits

Kursen ges

Ht 2020, period A-D, 31/8-15/1 (2020), heltid, dagtid
Ht 2021, period A-D, 30/8-16/1 (2021), heltid, dagtid

Behörighet och urval

Områdesbehörighet A6c - Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1ab och Matematik 2a alt 2b alt 2c.
Urval:
Betyg 40%, högskoleprov 40%, högskolepoäng 20%.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan