Inom kursen Geografi II får du möjlighet att utveckla och fördjupa dig genom att använda olika geografiska metoder och källor för analys av aktuella samhällsfrågor i olika rumsliga skalor. Tyngdpunkten ligger här på tillämpning, exempelvis hur geografisk teori och metodik kan användas för geografisk analys kopplat till planerings-, utvecklings- och konfliktfrågor lokalt och globalt, som till exempel gränsöverskridande miljöproblem, resursutnyttjande och resurskonflikter.

Område som visar hur mänsklig aktivitet påverkar naturen. Foto Peter Kinlund.

Under kursen får du också lära dig om grundläggande forskningsteori och metodik inklusive formalia kring vetenskaplig framställning vilket praktiseras i form av ett självständigt projektarbete. Exkursioner och fältarbeten är en del av undervisningen, och syftar till att konkretisera och tillämpa teoriavsnitten.

 

Under kursen läser du följande delar:

 • Geografisk metodik II, 7,5 hp
  Inom kursdelen övas olika metoder inom geografisk analys
 • Regionalgeografisk analys, 7,5 hp
  Kursdelen omfattar en kritisk analys av hur vi människor indelar världen i olika regioner, baserat på naturgivna och samhälleliga skillnader och särdrag
 • Globala processer, 6 hp
  Kursdelen behandlar globaliseringsprocesser, samt kulturell, social och ekonomisk förändring
 • Resurser och landskap, 9 hp
  I ett tvärvetenskapligt landskapsperspektiv, behandlar kursdelen naturresursutnyttjande och olika slags naturresurser. Kursdelen omfattar också ett självständigt projektarbete motsvarande 5 hp.

Kursen är en obligatorisk kurs andra terminen i Kandidatprogram i geografi men kan även läsas som fristående kurs. Motsvarande kurs GE4017 Geografi IL med ämnesdidaktik 30 hp ingår i Ämneslärarprogrammet för geografilärare för årskurs 7-9 och gymnasiet och ges i samarbete med HSD, ISD och GIH.

Kursansvar

Lars-Ove Westerberg
Institutionen för naturgeografi
E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE4001 Geography II, 30 credits

Kursen ges

Vt 2021, period A-D, 18/1-5/6, heltid, dagtid
Vt 2022, period A-D, heltid, dagtid

Behörighet

Geografi I, 30 hp eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan