Vill du arbeta med frågor som samhällets sårbarhet och frågor om hållbar utveckling?

Inom kursen Geografi II får du möjlighet att utveckla och fördjupa färdigheter genom att använda olika geografiska metoder och källor för analys av aktuella samhällsfrågor i olika rumsliga skalor. Tyngdpunkten ligger här på tillämpning, exempelvis hur geografisk teori och metodik kan användas för geografisk analys kopplat till planerings-, utvecklings- och konfliktfrågor lokalt och globalt, som till exempel gränsöverskridande miljöproblem, resursutnyttjande och resurskonflikter. Under kursen får du också lära dig om grundläggande forskningsteori och metodik inklusive formalia kring vetenskaplig framställning vilket praktiseras i form av ett självständigt projektarbete. Exkursioner och fältarbeten är en del av undervisningen, och syftar till att konkretisera och tillämpa teoriavsnitten.

Under kursen läser du följande delar:

 • Geografisk metodik II, 7,5 hp
  Inom kursdelen övas olika metoder inom geografisk analys
 • Regionalgeografisk analys, 7,5 hp
  Kursdelen omfattar en kritisk analys av hur vi människor indelar världen i olika regioner, baserat på naturgivna och samhälleliga skillnader och särdrag
 • Globala processer, 6 hp
  Kursdelen behandlar globaliseringsprocesser, samt kulturell, social och ekonomisk förändring
 • Resurser och landskap, 9 hp
  I ett tvärvetenskapligt landskapsperspektiv, behandlar kursdelen naturresursutnyttjande och olika slags naturresurser. Kursdelen omfattar också ett självständigt projektarbete motsvarande 5 hp.

Kursen Geografi II ges andra terminen på Kandidatprogram i geografi men kan även läsas som fristående kurs. Motsvarande kurs GE4017 Geografi IIL med ämnesdidaktik 30 hp ingår i lärarutbildningen för geografilärare på årskurs 7-9 och gymnasiet.

Behörighet
Geografi I, 30 hp eller motsvarande.

Kursansvar
Sophie Trygger
Institutionen för naturgeografi
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Kursen ges
Vt 2019, 21/1-7/6, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan