Vattnets kretslopp och fördelning över jordens landområden har en central betydelse för många geo- och miljövetenskapliga och samhälleliga frågeställningar, på grund av vattnets centrala roll för ekosystem och samhälle. Kursen ger fördjupade kunskaper om hydrologiska och hydrogeologiska processer, kvantifiering av huvudkomponenter i vattnets kretslopp (t.ex. nederbörd, avdunstning och vattenföring) och vattenburna ämnens och föroreningars transport i olika vattensystem.

Kursen betonar vattenresursernas betydelse för samhälle och miljö genom att adressera praktiska tillämpningar inom vattenresurshanteringen med särskild fokus på grundvattenproblematik.

Behörighet
Kunskaper motsvarande Matematik D samt 90 hp, vari skall ingå minst 7,5 hp statistik eller 15 hp matematik motsvarande kursen Matematik för naturvetenskaper, MM1007.

Kursen ges
Ht 2018, ges ej Ht 2018

Kursplan
Kursplan