Kursen behandlar olika angreppssätt för att genomföra naturgeografiska projekt. Frågeställningarna innefattar såväl temporala som spatiala perspektiv och ämnesteoretisk fördjupning. Kursen omfattar inhämtande av bakgrundsinformation, försöksdesign, analysmetoders fördelar och nackdelar och planering av naturgeografiska projektarbeten. En central del av kursen är en fältresa till ett icke-glacialt påverkat landskap, som omfattar exkursion, insamling och analys av data, rapportskrivning och presentation av resultaten.

Kursen ges inom Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp, men kan även läsas som fristående kurs.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs motsvarande Geologi och geofysik, 15 hp (GG2201) och Naturgeografi, 15 hp (GE2021) alternativt 60 hp geovetenskap eller 90 hp geografi exklusive orienteringskurser.

Kursansvar
Sara Cousins
E-post: sara.cousins@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2019, 21/2-25/3, heltid, dagtid. Undervisning kan ske på engelska.

Anmälan
Anmälan / Kursplan