Här hittar du en lista över våra kurser på grundnivå och avancerad nivå. De flesta kurserna kan läsas som fristående kurser även om de ingår i ett eller flera program. Information om kursen, anmälan och när kursen ges hittar du på kursens hemsida. Har du frågor är du välkommen att kontakta kursansvarig, våra studentexpeditioner och studievägledare.

Kurser Nivå
Avancerad fjärranalys, 15 hp AN
Avancerad hydrogeologi, 7,5 hp AN
Avancerad hydrologi, 7,5 hp AN
Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv, 15 hp AN
Ekologisk ekonomi, 7,5 hp GN
Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp GN
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 7,5 hp GN
Geografi I, 30 hp GN
Geografi II, 30 hp GN
Geografi III, 30 hp GN
Geografisk fältkurs, 15 hp GN
Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp AN
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp, distanskurs GN
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp GN
Geomorfologiska processer, 7,5 hp, distanskurs GN
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp GN
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp, distanskurs GN
Polara och alpina miljöer och klimatförändringar, 15 hp AN
Glaciologi, 7,5 hp AN
Glaciärer och högalpin miljö, "Tarfala" 7,5 hp, sommarkurs 2020 GN
Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp AN
Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp GN
Hållbar konsumtion, 7,5 hp GN
Hållbar samhällsutveckling, 30 hp - ny kurs Ht 2020 GN
Hållbar samhällsutveckling, 60 hp GN
Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp GN
Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp AN
Internationell miljövård, 15 hp AN
Kartografi och kartdesign, 15 hp, distanskurs GN
Kartografi och kartframställning, 15 hp GN
Klimatmodellsimuleringar, 7,5 hp AN
Klimat och samhälle, 15 hp GN
Klimatvariationer, 7,5 hp, distanskurs GN
Kvartärgeologi, 7,5 hp GN
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp AN
Kvartär sedimentologi, 7,5 hp AN
Landskapsekologi - teori och design, 15 hp AN
Landskapsekologiskt projektarbete, 7,5 hp AN
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp AN
Miljöetik, 7,5 hp GN
Miljökommunikation, 7,5 hp GN
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), 15 hp AN
Miljövård och miljöarbete, 15 hp GN
Miljövård och samhällsplanering, 15 hp AN
Naturgeografi, 15 hp GN
Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och vetenskaplig presentationsteknik, 15 hp GN
Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp GN
Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp GN
Polarmiljöer, orienteringskurs, 7,5 hp GN
Paleoglaciologi, 7,5 hp AN
Permafrost, påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp AN
Polara och alpina miljöer och klimatförändringar, 15 hp AN
Politisk ekologi – markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp AN
Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp AN
Stadsodling- planering miljö och hälsa 7,5 hp, ges ej sommaren 2020 GN
Statistiska metoder i geovetenskap, 7,5 hp GN
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, distanskurs, även som sommarkurs 2020 GN
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp, distanskurs GN
Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp, fältkurs, sommarkurs 2020 GN
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp AN
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys, 7,5 hp AN
Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp AN
Trafik och miljö, 15 hp AN
Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp GN
Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp AN
Examensarbeten/Självständigt arbete  
Examensarbeten på grundnivå (kandidatnivå) GN
Examensarbete på avancerad nivå (masternivå) AN
Praktikkurser  
Praktik på grundnivå GN
Praktik på avancerad nivå AN
Kurser inom lärarutbildning/Ämneslärarprogram  
Lärarutbildning